Informacja o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji: budowy obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka

I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z  art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), informuję o wydaniu decyzji z dnia 21.07.2017 r., znak: I-VII.7820.1.2.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów.

             Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22.06.2017 r. znak: WOOŚ. 4241.1.2017.AH.27 uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia w związku z ponowną oceną oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, Delegaturze w Krośnie, ul Bieszczadzka 1, budynek „C”, VI piętro, pokój 610,  w godzinach pracy Urzędu.

           Ponadto, z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok oraz Urzędzie Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok.

Historia zmian:

  • 4 sierpnia 2017, godz. 09:47, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×