Informacja o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji budowy autostrady A-4 na odc. Rzeszów „węzeł Wschodni” – Jarosław „węzeł Wierzbna”

I N F O R M A C J A            

               

            Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 13.03.2015r.
znak: I-X.7820.1.16.2014, zmieniającej decyzję z dnia 20 października 2010r. znak: I.X-7119-1-16/10 (zmienioną decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.09.2012r. znak: I-X.7820.1.11.2012), o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa autostrady A-4 na odcinku Rzeszów „węzeł Wschodni” – Jarosław „węzeł Wierzbna” od km 581+263,44 – 622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, wydaną dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Legionów 20, 

       w zakresie urządzeń sanitarnych – budowy sieci kanalizacji deszczowej i przeprowadzenia kanału KD-2 przez potok Terliczka w km 583+000 – 583+250  autostrady A-4. 

Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 09.02.2015r. znak: WOOŚ.4241.25.2014.AH-8, uzgadniającym warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz opinią Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z dnia 12.01.2015r. znak: SNZ.9020.7.24.2014.AL, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 24 marca 2015, godz. 11:34, użytkownik: Danuta Maziarz
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×