Informacja o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji budowy drogi ekspresowej S-19 odc. od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka)

I N F O R M A C J A

 

              Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 15.05.2015r. znak: I-X.7820.1.19.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”.

            Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20.04.2015r. znak: WOOŚ.4241.29.2014.AH-19, uzgadniającym warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz opinią Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z dnia 17.03.2015r. znak: SNZ.9020.7.3.2015.AL, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×