Informacja o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji Budowy Miejsc Obsługi Podróżnych „Paszczyna Południe” i „Paszczyna Północ” autostrady A-4 – etap II

I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 29.07.2015r. znak: I-X.7820.1.18.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych „Paszczyna Południe” i „Paszczyna Północ” od km 540+959 – 541+704 autostrady A-4 – etap II”.

         Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 02.07.2015r. znak: WOOŚ.4241.28.2014.AH-14, uzgadniającym warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz opinią Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z dnia 25.05.2015r. znak: SNZ.9020.7.8.2015.AL, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×