Informacja o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosno.

INFORMACJA

Zgodnie z  art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 19.04.2016 r., Nr 1/16, znak: I-VII.7820.1.1.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej Nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej” na nieruchomościach lub ich części objętych decyzją, położonych w obrębach ewidencyjnych: Białobrzegi, Przemysłowa, Polanka w jednostce ewidencyjnej miasto Krosno.”, dla Prezydenta Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno. 

              Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 09.04.2009 r. znak: OS.F.7632-1-30/08/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (przeniesioną decyzją z dnia 19.12.2014 r. z Gminy Krosno na Prezydenta Miasta Krosna, wraz z postanowieniem z dnia 28.01.2013 r. wydłużającym termin ważności decyzji), można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, pokój 610, VI piętro, w godzinach pracy Urzędu.

             Ponadto, z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×