Informacja o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji dot. budowy II etapu drogi obwodowej m. Leżajska.

I N F O R M A C J A

 

             Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 10 kwietnia 2014 r. znak: I-X.7820.1.18.2013  w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: I – X.7820.1.10.2012 z dnia 04-01‑2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa II etapu drogi obwodowej miasta Leżajska w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik-Przemyśl, odc. od km 91+350 do km 94+968 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, dł. 3,62 km”, polegającej na odstąpieniu od budowy ekranów akustycznych po prawej stronie obwodnicy.

             Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 pokój 349 A, III piętro w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×