Informacja o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej budowy autostrady A-4 na odc. Rzeszów „węzeł Wschodni” – Jarosław „węzeł Wierzbna”

I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 29.06.2015r. znak: I-X.7820.1.20.2013, zmieniającej decyzję z dnia 20 października 2010r. znak: I.X-7119-1-16/10 (zmienioną decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.09.2012r. znak: I-X.7820.1.11.2012 oraz z dnia 13.03.2015r. znak: I-X.7820.1.16.2014), wydaną na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa autostrady A-4 na odcinku Rzeszów „węzeł Wschodni” – Jarosław „węzeł Wierzbna” od km 581+263,44 – 622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – w zakresie budowy ekranów akustycznych i antyolśnieniowych, nasadzeń zieleni izolacyjno – osłonowej oraz ogrodzeń drogi, budowy urządzeń wodnych tj. przepustów i rowu drogowego w rejonie drogi serwisowej DS21, budowy by-pasa przy przepuście PZ28 oraz budowy kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe do rzeki Żołynianki.

          Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 05.05.2015r. znak: WOOŚ.4241.12.2013.AH-63, uzgadniającym warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz opinią Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z dnia 23.06.2014r. znak: SNZ.9020.7.13.2014.AL i z dnia 29.09.2014r. znak: SNZ.9020.7.20.2014.AL, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×