Informacja o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej budowy Autostrady A-4 Rzeszów – Korczowa na odcinku Radymno (bez węzła) – Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – Sekcja 1

            Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

INFORMUJE

 

o wydaniu na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, decyzji z dnia 8.07.2014 r., znak: I-X.7820.1.12.2013, o zmianie decyzji z dnia 13.12.2010 r., znak: I.X-7119-1-17/10, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa Autostrady A-4 Rzeszów – Korczowa na odcinku Radymno (bez węzła) – Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – Sekcja 1 od km 647+455,82 do km 664+300,00”, w części dotyczącej:

–    ekranów akustycznych,

–    materiału siatki naprowadzającej płazy (doszczelniającej ogrodzenie autostradowe),

–    oświetlenia obiektu mostowego MA-37,

–    warunków wynikających z wymaganych przepisami odrębnymi decyzji administracyjnych(w związku z decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 2.01.2012 r. zmieniającą pozwolenie wodnoprawne).

 

            Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, uzgadniającym warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz opinią Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, VII piętro, pokój 703, w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×