Informacja o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej budowy Autostrady A-4 Rzeszów – Korczowa na odcinku Radymno (bez węzła) – Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – Sekcja 2 dotyczącej ekranów akustycznych oraz materiału siatki naprowadzającej płazy (doszczelniającej ogrodzenie autostradowe)

            Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) 

WOJEWODA PODKARPACKI

INFORMUJE 

o wydaniu na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, decyzji z dnia 9.05.2014 r., znak: I-X.7820.1.13.2013, o zmianie decyzji z dnia 31 stycznia 2011 r., znak I.X-7119-1-21/10, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa Autostrady A-4 Rzeszów – Korczowa na odcinku Radymno (bez węzła) – Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – Sekcja 2 od km 664+300,00 do km 668+837,65”,w części dotyczącej ekranów akustycznych oraz materiału siatki naprowadzającej płazy (doszczelniającej ogrodzenie autostradowe).

            Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, uzgadniającym warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz opinią Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, VII piętro, pokój 703, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 11 sierpnia 2014, godz. 14:52, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×