Informacja o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, budowy drogi ekspresowej odc. od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka)

I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), informuję o wydaniu decyzji

z dnia 23 lutego 2017r. znak: I-X.7820.1.13.2016, zmieniającej decyzję z dnia 15 maja 2015r. znak: I-X.7820.1.19.2014r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, w zakresie budowy wlotu na węźle S-19 Rzeszów Południe w km 10+756,96 od strony zachodniej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu połączenia z drogą objętą odrębnym postępowaniem pn.: „Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – Etap I”.

           Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×