Informacja o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Etap I rozbudowy Al. Gen. W. Sikorskiego w ciągu drogi woj. nr 878 relacji Rzeszów – Dylągówka.

I N F O R M A C J A

          Zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 10.03.2016r. znak: I-X.7820.1.3.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Etap I rozbudowy Al. Gen. W. Sikorskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878 relacji Rzeszów – Dylągówka, obejmującej odcinek od km 2+704,72 do km 4+884,60 wraz z przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”.

         Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×