Informacja o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi kr. nr 9 Radom – Rzeszów wraz z budową wiaduktu, nad linią kolejową Dębica – Mielec – Tarnobrzeg i drogą pow. nr 1113R Stale – Chmielów – Dąbrowica…”

I N F O R M A C J A

 

               Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r. poz. 353 j.t.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 31.08.2016 r., Nr 2/2016, znak: I-IX.7820.1.3.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów od km 130+454.0 do km 130+798.0 wraz z budową wiaduktu, nad linią kolejową Dębica – Mielec – Tarnobrzeg i drogą powiatową nr 1113R Stale – Chmielów – Dąbrowica, w km 130+556.0, przebudową (adaptacją) dojazdów od km 130+287.0 do km 130+885.0, rozbiórką istniejącego wiaduktu, budową i rozbiórką objazdu tymczasowego, przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1113R Stale – Chmielów – Dąbrowica od km 0+000.0 do km 0+537.0 (km lokalny) oraz przebudową sieci”, dla Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego przez Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów.

             Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury  i budownictwa w Tarnobrzegu  ul. 1 Maja 4, pokój 210, w godzinach pracy urzędu.

 

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×