Informacja o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: rozbudowy drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl, poprzez budowę chodnika w miejscowości Tryńcza.

I N F O R M A C J A

      Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami), informuję, że w dniu 9 października 2014 r., wydana została decyzja znak:
I-VIII.7820.1.3.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl, poprzez budowę chodnika w miejscowości Tryńcza w km 111+778,6 – 112+586,75 strona lewa”, na rzecz Wójta Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127, działającego na podstawie porozumienia z dnia 16 czerwca 2014 r., zawartego z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.

    Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Oddziale Architektury i Budownictwa w Przemyślu ul. Wodna 13 pok. 20 (pierwsze piętro), w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

  • 2 stycznia 2015, godz. 15:01, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×