Informacja o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji pn. „Etap III rozbudowy Al. Gen. W. Sikorskiego w ciągu drogi woj.nr 878 relacji Rzeszów – Dylągówka…”

I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353), informuję o wydaniu decyzji z dnia 17.05.2016r. znak: I-X.7820.1.2.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:  „Etap III rozbudowy Al. Gen. W. Sikorskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878 relacji Rzeszów – Dylągówka, obejmującej odcinek od km 4+884,60 do km 5+026,80 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, na rzecz Prezydenta Miasta Rzeszowa, 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1.

        Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 3 czerwca 2016, godz. 14:12, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×