Informacja o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji rozbudowy drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl wraz z budową mostu przez rz. Łęg w m. Gorzyce.

I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j.t.) informuje się wszystkich zainteresowanych, że w dniu 05.06.2014 r. wydana została decyzja nr 3/2014 znak: I-IX.7820.1.1.2014 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl od km 27+520,01 do km 28+066,18 wraz z budową mostu przez rz. Łęg w m. Gorzyce w km 27+781, rozbiórką istniejącego mostu, budową i rozbiórką objazdu tymczasowego, adaptacją dojazdów do mostu od km 27+483,61 do km 28+088,81 oraz zabezpieczeniem lub przełożeniem urządzeń obcych”, wg dokumentacji projektowej pn.: „Budowa nowego mostu stałego przez rzekę Łęg w miejscowości Gorzyce, w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl, w km 27+781 wraz z robotami towarzyszącymi, stanowiącymi integralna część przedsięwzięcia inwestycyjnego, tj. rozbiórkę istniejącego mostu stałego, budowę i rozbiórkę objazdu tymczasowego, przebudowę i rozbudowę dojazdów do obiektu, odcinkowym uporządkowaniem i umocnieniem rzeki Łęg, zabezpieczeniem lub przełożeniem urządzeń obcych oraz ewentualnym wykonaniem zabezpieczeń ekologicznych (urządzenia ochrony środowiska)”,

na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Rzeszowie ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów.

          Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4 pok. 210, w godzinach pracy urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×