Informacja o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji rozbudowy drogi krajowej nr 77 w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa mostu przez rzekę Barcówka w m. Nisko-Moskale

I N F O R M A C J A

           Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j.t. z późn. zm.) informuje się wszystkich zainteresowanych, że w dniu 05.03.2015 r. wydana została decyzja nr 2/2014 znak: I-IX.7820.1.5.2014  zezwalająca na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 77 od km 55+477,48 do km 55+552,62 w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa mostu przez rzekę Barcówka w miejscowości Nisko-Moskale w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik-Przemyśl w km 55+505 wraz z budową i  rozbiórką objazdu tymczasowego” wraz z przebudową/zabezpieczeniem infrastruktury technicznej i budową/rozbiórką tymczasowej drogi objazdowej od km 55+434,60 do km 55+586,95”, na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Rzeszowie ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów.

          Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4 pok. 210, w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×