Informacja o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji rozbudowy drogi woj. Nr 861 Bojanów – Kopki wraz z budową mostu na rz. Łęg w m. Bojanów

I N F O R M A C J A

          Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j.t. z późn. zm.) informuje się wszystkich zainteresowanych, że w dniu 09.04.2015 r. wydana została decyzja nr 4/2015 znak: I-IX.7820.1.8.2014  zezwalająca na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki na odcinku od km 0+486 do km 0+776 wraz z budową mostu na rzece Łęg w km 0+626 tej drogi i niezbędnej infrastruktury technicznej, w miejscowości Bojanów”, na rzecz Zarządu Województwa Podkarpackiego al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, reprezentowanego przez Pana Adama Maternię – Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

          Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4 pok. 210, w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

  • 4 maja 2015, godz. 13:08, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×