Informacja o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji rozbudowy drogi woj. nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka

            Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

INFORMUJE 

o  wydaniu na rzecz Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Ł. Cieplińskiego 4,  35-010 Rzeszów, decyzji z dnia 15.12.2015 r., znak: I-X.7820.1.7.2015, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – etap III, obejmująca drogę wojewódzką nr 869 od km 0+017,92 do km 5+185,85 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz przebudowami istniejących sieci uzbrojenia terenu i dróg innych kategorii. 

            Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w  Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, VII piętro, pokój 703, w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×