Informacja o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji rozbudowy drogi woj. nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – etap IV

INFORMACJA

  

             Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3  października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), informuję o  wydaniu decyzji z dnia 8 września 2014 r., znak: I-X.7820.1.4.2014, o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – etap IV, obejmująca:

– drogę wojewódzką nr 869 istniejącą od km 0-091,45 do km 0+361,63,

– drogę wojewódzką nr 869 projektowaną od km 0+361,63 do km 0+799,30 oraz od km
   0+799,30=0+000,00 do km 0+068,06,

– łącznik rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 869 z istniejącą drogą powiatową
   nr 1380R od km 0+000,00 do km 0+259,35,

– rozbudowę drogi krajowej nr 9 na odcinku od km 0-091,35=187+798,00 do km
   0+689,00=188+575,00,

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi
oraz przebudowami istniejących sieci uzbrojenia terenu”, dla Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

          Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 703, VII piętro, w godzinach pracy Urzędu.

        Ponadto z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Głogowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 36-060 Głogów Małopolski.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×