Informacja o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 872, w m.Przyszów

I N F O R M A C J A 

            Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j.t.) informuje się wszystkich zainteresowanych, że w dniu 26.09.2014 r. wydana została decyzja nr 4/2014 znak: I-IX.7820.1.2.2014  zezwalająca na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary – Rzeka Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767.

Zad. nr 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary – Rzeka Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko w km 49+932 – 50+314,50 wraz z mostem na starorzeczu rzeki Łęg w km 50+097  w miejscowości Przyszów.

Zad nr 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary – Rzeka Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko w km 50+314,50 – 50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów”,

na rzecz Zarządu Województwa Podkarpackiego al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, reprezentowanego przez Pana Adama Maternię – Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

           Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw architektury i budownictwa w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4 pok. 210, w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

  • 19 marca 2015, godz. 13:24, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×