Informacja o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji rozbudowy DW Nr 869 od Węzła S-19 Jasionka do Węzła Dk 9 w Rudnej Małej (ETAP II)

I N F O R M A C J A

 

                Zgodnie z  art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 29.08.2016 r., znak: I-X.7820.1.3.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „ROZBUDOWA DW NR 869 OD WĘZŁA S-19 JASIONKA DO WĘZŁA DK 9 W RUDNEJ MAŁEJ (ETAP II), obejmująca drogę wojewódzką od km 0+000,00 do km 0+919,77 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz przebudowami istniejących sieci uzbrojenia terenu”, w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71”, dla Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. 

              Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w  Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, pokój 313, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

             Ponadto, z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Trzebownisko, Trzebownisko 976, 36-001 Trzebownisko.

 

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×