Informacja o wydanej dezyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi ekspresowej S-19 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem

I N F O R M A C J A

 

     Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 13.03.2017r. znak: I-X.7820.1.10.2016 zmieniającej decyzję z dnia 15 maja 2015r. znak: I-X.7820.1.19.2014r. (zmienioną decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 23.02.2017r. znak: I-X.7820.1.13.2016), o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, w zakresie przebudowy odcinka drogi DG-2 od km 0+002,5 do km 0+414,0 (km drogi ekspresowej S-19 od km 9+112,0 do km 9+505,9) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz rezygnacji z przejścia dla zwierząt PZM-1 w km 9+300.

     Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 10.02.2017r. znak: WOOŚ.4241.3.2016.AH.8, uzgadniającym warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz opinią Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z dnia 09.01.2017r. znak: SNZ.9020.7.1.2017.BW, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

 

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×