Informacja o wydaniu decyzji dot. budowy lewego wału na rzece Wisłoce oraz na potoku Kiełkowskim dla ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola i Kiełków.

I N F O R M A C J A

 

 

         Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 j.t. z późn. zm.) informuje się wszystkich zainteresowanych, że w dniu 30.03.2017 r. wydana została decyzja nr 1/2017 znak: I-IX.7820.3.3.2016 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji polegającej na budowie lewego wału rzeki Wisłoki w km wału 0+000 – 4+107 oraz budowie lewego wału potoku Kiełkowskiego w km wału 0+150 – 1+971, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania pn.: „Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce w km rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kiełkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 – dla ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola, Kiełków na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. podkarpackie”, na rzecz Marszałka Województwa Podkarpackiego reprezentowanego przez Panią Małgorzatę Wajdę Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie 35-959 Rzeszów ul. Hetmańska 9.

 

     Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Delegatura w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4 pok. 604, w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×