Informacja o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji pn. Budowa kontenerowej stacji paliw o pojemności 30 m3 na terenie m. Rzeszowa

I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 19 stycznia 2017 r., Nr 2/45/16, znak: I-IV.746.2.45.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: Budowa kontenerowej stacji paliw o pojemności 30 m3 wraz z przystosowaniem infrastruktury technicznej do tankowania pojazdów szynowych na potrzeby własne, na działce nr ewid. 99/30, obręb 207, na terenie Miasta Rzeszowa, na terenie kolejowym zamkniętym.

                 Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 605 Wydziału Infrastruktury, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×