Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę gazowej stacji pomiarowej Tuszyma.

I N F O R M A C J A

 

        Zgodnie z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 j.t. z późn. zm.) informuje się wszystkich zainteresowanych, że w dniu 23.05.2017 r. wydana została decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr 13/2017 znak: I-IX.7840.1.4.2017 udzielająca Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16A, 33-100 Tarnów, pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa gazowej stacji pomiarowej Tuszyma na kierunek Mielec w m. Tuszyma gm. Przecław na działce nr ewid. 559/3” – obręb ewid. 69 Tuszyma, jednostka ewid. 181107_5 Przecław – obszar wiejski.

 

     Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Delegatura w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4, VI piętro pok. 604, w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×