Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę pn. Odcinkowa budowa umocnień skarpowych wraz z zabudową gruntów dennych na cieku nr ewid. 473 w miejscowości Pisarowce, gmina Sanok, w ramach zadania pn. Odcinkowa przebudowa koryta cieku nr 473 wraz z przepustami na terenie miejscowości Pisarowce, gmina Sanok, województwo podkarpackie.

I N F O R M A C J A

           Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353), informuję o wydaniu decyzji z dnia 24.03.2017 r. znak: I-VII.7840.2.1.2017 o pozwoleniu na budowę pn.: Odcinkowa budowa umocnień skarpowych wraz z zabudową gruntów dennych na cieku nr ewid. 473 w km 0+000 – 0+462, na działkach nr ewid. 878/6, 878/21, 878/23, 878/25, 878/26, 878/28, 882/5, 882/7, 890/3, 890/4, 891/4, 891/5, 891/7, 898/3, 898/5, 909/12, 910/1, 911/1, 915/1, 916/6, 920/1, 928/16, 928/18, 928/20, 928/22, 932/20, 473/3 w miejscowości Pisarowce, gmina Sanok, w ramach zadania pn.: „Odcinkowa przebudowa koryta cieku nr 473 wraz z przepustami w km 0+000 0+465 na terenie miejscowości Pisarowce, gmina Sanok, województwo podkarpackie”.

 

        Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z decyzją Wójta Gminy Sanok z dnia 26.04.2016 r. znak ROS.6220.23.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, pokój 610, VI piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×