Informacja o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpackiej w Rzeszowie) na odcinku od km 199+021 do km 199+161(km lokalny od km 0+000,00 do km 0+140,27), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”