Informacja o wydaniu decyzji w o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka na terenie m. Rzeszów i na terenie m. Tyczyn oraz budową mostu na rzece Strug.

I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 07.02.2017r. znak: I-X.7820.1.8.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka od km 5+026,8 do km 5+060,12 na terenie miasta Rzeszów i od km 5+060,12 do skrzyżowania z drogą powiatową  nr 1404R Lubenia – Siedliska – Tyczyn w km 5+740,33 wraz z jego rozbudową na terenie miasta Tyczyn oraz budową mostu na rzece Strug w km 5+067,42 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 (ul. Sikorskiego w Rzeszowie) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R w miejscowości Tyczyn wraz z budową mostu na rzece Strug”, na rzecz Zarządu Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, Al. Cieplińskiego 4.

          Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×