Informacja o wydaniu decyzji z dnia 01.10.2019 r., znak: N-VIII.7820.1.15.2019, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec w m. Narol wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy Narola w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865”