Informacja o wydaniu decyzji z dnia 28 czerwca 2017r. dot. odroczenia opłaty za usunięcie krzewów w ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Strachocina – Pogórska Wola

I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), informuję o decyzji z dnia 28 czerwca 2017r. znak: I-X.7840.1.51.2016/2017, wydanej na skutek decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2017r. znak: DAB.1.6631.2.2017.MD.2, uchylającej w części II pkt 6 – 7 decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 grudnia 2016r. o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w województwie podkarpackim – etap II (powiat: strzyżowski, jasielski, dębicki)”, orzekającej w ww. części dotyczącej zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów, tj. odroczenia opłaty ustalonej za usunięcie krzewów i zobowiązania inwestora do złożenia pisemnej informacji wraz z inwentaryzacją nasadzeń zastępczych,  

      Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 566, V piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian: