Informacja o wydaniu decyzji z dnia 28 lutego 2020 r., znak: N-VIII.7820.1.18.2019, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 Nisko – Sokołów Małopolski na odcinku od węzła „Podgórze” (z węzłem) do węzła „Kamień” (bez węzła), od km 430+300,00 do km 440+635,00, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”