Informacja o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej budowy autostrady A-4 na odcinku węzeł „Rzeszów Zachodni” (przecięcie z S-19) – węzeł „Rzeszów Centralny” (przecięcie z DK-9) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi

I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235), informuję o wydaniu decyzji z dnia 28.07.2014r. znak: I-X.7820.1.17.2013, zmieniającej decyzję z dnia 26 lutego 2010r. znak: I.X.-7119-1-7/10 (zmienioną decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 18.03.2011r. znak: I.X.7820.1.1.2011), wydaną na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Legionów 20, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa autostrady A-4 na odcinku węzeł „Rzeszów Zachodni” (przecięcie z S-19) – węzeł „Rzeszów  Centralny” (przecięcie z DK-9) km 570+300,00 – 574+313,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, w części dotyczącej ekranów akustycznych – ekrany przeciwolśnieniowe oraz  warunku dotyczącego nawierzchni dróg dojazdowych na odcinkach sąsiadujących z przejściami dla zwierząt średnich.

            Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 14.07.2014r. znak: WOOŚ.4241.9.2013.AH-30, uzgadniającym warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz opinią Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z dnia 21.11.2013r. i 03.06.2014r. znak: SNZ.9020.3.157.2013.AL, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×