Informacja o wydaniu decyzji zmieniajacej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej budowy drogi ekspresowej S-19 na odcinku „węzeł Rzeszów Zachodni” – „węzeł Świlcza” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi

I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235), informuję o wydaniu decyzji z dnia 30.06.2014r. znak: I-X.7820.1.19.2013, zmieniającej decyzję z dnia 07.04.2010r. znak: I.X-7119-1-6/10 (zmienionej decyzją z dnia 15.10.2013r. znak: I-X.7820.1.10.2013), o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku „węzeł Rzeszów Zachodni” – „węzeł Świlcza” od km 0+717,63 – 5+093,00 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami  i urządzeniami budowlanymi”, w części dotyczącej budowy ekranów akustycznych i antyolśnieniowych oraz ogrodzeń drogi.

            Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 11.06.2014r. znak: WOOŚ.4241.11.2013.AH-22, uzgadniającym warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz opinią Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z dnia 16.12.2013r. znak: SNZ.9020.3.181.2013.AL, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×