Informacja o wydaniu decyzji zmieniającej decyzje w sprawie ustalenia lokalizacji dla przedsięwzięcia pn. Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowosielec i Nisko – na terenie m. Nisko.

I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 2 marca 2017 r., Nr 2/53/16, znak: I-IV.746.2.53.2016, zmieniającej decyzję własną Nr 2/45/14 z dnia 9 stycznia 2015 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowosielec i Nisko, na działkach nr ewid.: 1276/5 obręb 0006 Nowosielec i 5629/3 obręb 0001 Nisko, na terenie gminy i miasta Nisko, na terenie kolejowym zamkniętym, w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowosielec i Kończyce.

              Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 605 Wydziału Infrastruktury, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×