Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji „Budowa lądowiska dla śmigłowców „Medavac” w Nowej Dębie

I N F O R M A C J A

           Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 10 marca 2015 r., Nr 1/1/15, znak: I-IV.746.1.1.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: Budowa lądowiska dla śmigłowców „Medavac”, na działkach nr ewid.: 1304/1, 1304/2 i 1310/1 obręb 0007 Dęba, na terenie miasta i gminy Nowa Dęba, na terenie wojskowym zamkniętym, w ramach zadania pn.: „Budowa lądowiska dla śmigłowców „Medavac” w Nowej Dębie

         Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 605 Wydziału Infrastruktury, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian: