Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej na działce nr ewid. 362/3, na terenie gminy i miasta Strzyżowa

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 18.03.2015 r.

o  w y d a n i u  d e c y z j i 

              Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) w związku z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. nr 106, poz. 675, z późn. zm.) 

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA 

że na wniosek złożony w dniu 27 stycznia 2015 r. przez Województwo Podkarpackie, 35-010 Rzeszów, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, reprezentowane przez pełnomocnika, została wydana

DECYZJA NR 3/3/15 z dnia 18 marca 2015 r. 

 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej pn.:

„Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie, dla części obejmującej działkę nr ewid. 362/3 obręb 1 Strzyżów, na terenie gminy i miasta Strzyżowa”

             W związku z powyższym, w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie,ul. Grunwaldzka 15 w pok. 605 Wydziału Infrastruktury, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia, można zapoznać się z treścią ww. decyzji.

            Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

           Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×