Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej na terenie działek nr ewid.: 301, 871 obręb 1 Olszanica, 851, 525/2 obręb 5 Stefkowa, gminy Olszanica, 117 obręb 32 Ustjanowa Dolna, miasta i gminy Ustrzyki Dolne

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 17.04.2015 r.

o  w y d a n i u  d e c y z j i 

          Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) w związku z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. nr 106, poz. 675, z późn. zm.) 

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA 

że na wniosek złożony w dniu 11 lutego 2015 r. przez Województwo Podkarpackie, 35-010 Rzeszów, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, reprezentowane przez pełnomocnika, została wydana 

DECYZJA NR 3/7/15 z dnia 17 kwietnia 2015 r. 

 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej pn.:

„Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie, dla części obejmującej działki nr ewid.: 301, 871 obręb 1 Olszanica, 851, 525/2 obręb 5 Stefkowa, na terenie gminy Olszanica, 117 obręb 32 Ustjanowa Dolna, na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne”

 

          W związku z powyższym, w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 605 Wydziału Infrastruktury, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia, można zapoznać się z treścią ww. decyzji.

         Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

         Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×