Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie

 

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 31.03.2015 r.

o  w y d a n i u  d e c y z j i

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) w związku z art. 57 ust. 1 ustawy
z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. nr 106, poz. 675, z późn. zm.)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

 

że na wniosek złożony w dniu 30 stycznia 2015 r. przez Województwo Podkarpackie,
35-010 Rzeszów, Al. Łukasza Cieplińskiego 4,
reprezentowane przez pełnomocnika, została wydana 

DECYZJA NR 3/6/15 z dnia 31 marca 2015 r. 

 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej pn.: 

„Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie, dla części obejmującej działki nr ewid.: 1958, 1947/4, 2113/1, 2113/2, obręb 5 Wielopole Skrzyńskie, na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie” 

         W związku z powyższym, w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie,
ul. Grunwaldzka 15 w pok. 605 Wydziału Infrastruktury, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia, można zapoznać się z treścią ww. decyzji.

       Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

      Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×