Obwieszczenie o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej budowy drogi gminnej w Krzątce „Ciepucha”

O B W I E S Z C Z E N I E

 

             Stosownie do art. 11 f ust. 3, ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 j.t. z późn. zm.)

 

WOJEWODA  PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

o wydaniu decyzji

znak: I-IX.7821.4.1.2016 z dnia 03.10.2016 r.

 

uchylającej w całości decyzję Starosty Kolbuszowskiego nr D/III/1/16 znak: AB.6747.3.1.2016 z dnia 10.08.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej w Krzątce „Ciepucha” i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

              Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Delegatura w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, pokój 210, II piętro, w godzinach pracy urzędu.

             Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

            Decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×