przebudowa odcinka jednotorowej linii napowietrznej 110 kV (Rzeszów DMS – Staroniwa)

I N F O R M A C J A

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 17.05.2018r., Nr 8/18, znak: I-V.7840.1.8.2018, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„Przebudowa odcinka jednotorowej linii napowietrznej 110 kV (Rzeszów DMS – Staroniwa)
w rejonie Al. Wincentego Witosa w Rzeszowie, kolidującej z planowaną budową obiektu handlowego”.

„Rozbiórka odcinka jednotorowej linii napowietrznej 110 kV i budowa odcinka linii kablowej ziemnej 110 kV wraz z budową odcinka światłowodowej linii kablowej ziemnej w km 592 + 900,00 drogi krajowej nr Dk 94 (Al. Wincentego Witosa w Rzeszowie)”,

na działkach nr ewid. 408/33, 408/50 obręb 214 Staroniwa II.

 

       Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 352,
III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×