„Przebudowa sieci trakcyjnej wraz z rozbiórką istniejącej sieci trakcyjnej oraz budowę odwodnienia układu stacyjnego w stacji Medyka Osobowa”

I N F O R M A C J A

 

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081) informuję o wydaniu decyzji z dnia 09.11.2018 r., nr 37/18, znak: I-V.7840.7.46.2018, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci trakcyjnej wraz z rozbiórką istniejącej sieci trakcyjnej oraz budowę odwodnienia układu stacyjnego w stacji Medyka Osobowa realizowana w zakresie: „Przebudowy układu torowego Stacji Medyka Osobowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach zadania pn.: „Prace inwestycyjne na przejściu granicznym Medyka – Mościska II” na działce nr ewid. 1327/39 obręb Medyka, na terenie kolejowym zamkniętym”.

       Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 361,
III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×