„Remont mostu kolejowego w km 97,074 linii kolejowej nr 68”

I N F O R M A C J A

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 28.06.2018 r., Nr 17/18, znak: I-V.7840.7.25.2018, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„Remont mostu kolejowego w km 97,074 linii kolejowej nr 68”, na działkach ewidencyjnych nr 182/1, 313 i 566, obręb ewidencyjny 0004 Kępa Rzeczycka, jednostka ewidencyjna 181804_2 Radomyśl nad Sanem oraz nr 1/1 i 64, obręb ewidencyjny 0007 Pilchów, jednostka ewidencyjna 181806_2 Zaleszany.

       Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 355,
III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×