Zmianę lokalizacji drogi w kilometrze 114.390 – 114.652

I N F O R M A C J A

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) informuję o wydaniu decyzji z dnia 13.04.2018r., Nr 11/18, znak: I-V.7840.7.1.2018, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Zmiana lokalizacji drogi w kilometrze 114.390 – 114.652 jako istotne odstępstwo od warunków decyzji pozwolenia na budowę nr 21/15, znak: I-X.7840.2.56.2014 z dnia 5 maja 2015 roku, wydanej przez Wojewodę Podkarpackiego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C – E30 odcinek Kraków – Rzeszów, szlak Dębica – Ropczyce od km 114.390 do km 114.652 i od km 118.895 do km 119.147, stacja Ropczyce od km 122.100 do km 124.900” na działce nr ewid. 867/15 obręb Nagawczyna na terenie kolejowym zamkniętym.

    Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 352, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 13 kwietnia 2018, godz. 14:36, użytkownik: Łukasz Fronc

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×