Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego nr P-II.4131.2.91.2012 z dnia 1 października 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXII/512/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia sprzedaży na terenach stanowiących własność Gminy Krosno.

W ocenie organu nadzoru Rada przekroczyła swoje kompetencje wyznaczając przedmiotową uchwałą miejsca do prowadzenia sprzedaży na terenie Miasta Krosna poza wyznaczonymi targowiskami. Wojewoda przypomniał, że przepisy gminne mogą być  wydawane wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów wyższego rzędu i w zakresie upoważnień wyraźnie tam udzielonych określonym organom gminy. Przepis art. 18 ust. 1 u.s.g. daje podstawę do podjęcia uchwały przez radę gminy tylko wówczas, gdy istnieje konkretny przepis prawa materialnego zobowiązujący do wydania takiej uchwały lub sprawa dotyczy materii niemającej charakteru normatywnego. Nie stanowi więc samodzielnej podstawy do wydawania aktów ogólnie obowiązujących o charakterze normatywnym, te bowiem muszą znaleźć umocowanie w przepisach materialnego prawa administracyjnego.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×