Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego P.II.4131.2.128.2011 z dnia 23 września 2011 r. dotyczące uchwały nr XIII/103/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach miejskich prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego P.II.4131.2.128.2011 z dnia 23 września 2011 r. dotyczące uchwały nr XIII/103/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach miejskich prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec.

W zakresie kompetencyjnym wynikającym z przepisu art. 14 ust 5 ustawy o systemie oświaty, Rada Miasta upoważniona jest do wydania aktu prawa miejscowego wyłącznie w zakresie wysokości opłat za świadczenie prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych. Z uwagi na charakter prawny omawianego aktu, przepisy uchwały powinny być formułowane wyłącznie na podstawie upoważnienia ustawowego i w jego granicach. W konsekwencji Rada Miasta nie może zamieszczać postanowień wykraczających poza ramy określone w art. 14 ust 5. ustawy, a dotyczące terminu uiszczania opłaty, jak również obowiązku naliczania odsetek ustawowych, w przypadku nie uiszczenia opłaty w terminie. Ponadto zdaniem organu nadzoru z art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, nie wynika uprawnianie do decydowania, kiedy opłaty za świadczenia przekraczające podstawy programowe nie podlegają zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu. Rodzice lub opiekunowie są bowiem zobowiązani do ponoszenia opłaty za te świadczenia, z których korzystają ich dzieci, a kryterium zróżnicowania, czy opłata jest pobierana czy nie, powinien być fakt korzystania lub nie korzystania dziecka ze świadczeń. Stanowisko to podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 7 maja 2008 r. sygn. akt III SA/Wr 149/08.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×