Uchwała Sądu Najwyższego z 22 listopada 2011r. sygn. akt III CZP 38/1410

SN uznał, że niedouczenie albo błędne pouczenie przez sąd strony (uczestnika) postępowania działającej bez profesjonalnego pełnomocnika o dopuszczalności, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia w sprawie cywilnej nie ma wpływu na rozpoczęcie biegu terminu do wniesienia tego środka. Uchwała ma moc zasady prawnej.