Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. (Dziennik Ustaw z 17 stycznia 2015r. poz. 87)

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. (Dziennik Ustaw z 17 stycznia 2015r. poz. 87)
Weszła w życie: 1 lutego 2015 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 20 i pkt 21 lit. b, art. 6 i art. 7, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Nowela ustawy z dnia z 19 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza m.in. maksymalną stawkę opłat za odpady komunalne – uzależnioną od przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem.
Zgodnie z przyjętym algorytmem górna stawka za posegregowane śmieci wyniesie ok. 25 zł od osoby i ponad 70 zł za gospodarstwo domowe.
Przykładowo, przy naliczaniu opłaty od osoby, ustawa stanowi, że maksymalna stawka może wynieść 2 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem, publikowanego przez GUS w ostatnim Roczniku Statystycznym.
Według Rocznika 2013 w 2012 roku przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę ogółem wynosił 1278,43 zł. Oznacza to, że stosując algorytm w obecnej chwili, mieszkańcy zapłacą nie więcej niż 25,57 zł od osoby za śmieci posegregowane.
W przypadku innych metod naliczania opłat: od metra sześciennego wody, powierzchni użytkowej i gospodarstwa domowego, wskaźniki procentowe określono na poziomie 0,7 proc., 0,08 proc. i 5,6 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę. Oznacza to, że maksymalne opłaty wyniosą odpowiednio: 8,95 zł za m sześc., 1,02 zł za m kw. i 71,6 zł za gospodarstwo domowe.
W przypadku śmieci nieposegregowanych opłata będzie wyższa, ale nie będzie mogła przekroczyć dwukrotności stawek ustalonych za odbiór odpadów posegregowanych.
Ponadto nowa ustawa precyzuje, że kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będą podlegać zaokrągleniu.
Zmiany dotyczą także wyłączenia obowiązku składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty.
Dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Jeżeli dotychczasowe uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie stawek za śmieci kłócą się z tym, co wynika z nowych przepisów to powinny zostać zmienione.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×