Wyrok NSA z 1 marca 2010r. II OSK 2038/09

Stanowisko, że stosownie do postanowień zawartych w art. 3 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych wojewoda ma obowiązek niezwłocznego publikowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym wszystkich, przedstawionych mu do publikacji aktów normatywnych wskazanych w tym przepisie nie wytrzymuje krytyki, bo nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach. Po pierwsze, organ nadzoru, wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały lub w toku tego postępowania, może wstrzymać wykonanie uchwały. Przy tym przez wstrzymanie wykonania uchwały będącej aktem prawa miejscowego należy rozumieć odmowę jej publikacji Po drugie, publikowanie każdej uchwały, nawet takiej, w stosunku do której już na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że dotknięta jest wadą, uzasadniającą stwierdzenie jej nieważności pozbawione byłoby sensu. Wszak stwierdzenie nieważności uchwały organu jednostki samorządu terytorialnego oznacza jej usunięcie z obrotu prawnego ex tunc, czyli od daty jej podjęcia

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×