Wyrok NSA z 25 czerwca 2014 r., sygn. akt I OSK 545/13

Decyzja ustalająca opłaty dodatkowe na podstawie art. 63 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest decyzją konstytutywną. Wyklucza to ustalanie tych opłat za lata poprzedzające jej wydanie.