Wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2013r. sygn. akt IV SA/Wa 307/13

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w zakresie, w jakim wprowadza rozliczanie zbiorowego odprowadzania wód deszczowych i roztopowych na podstawie stawki określonej wg przelicznika za m2 powierzchni jest niezgodna z prawem. Żaden bowiem przepis ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę nie przewiduje możliwości rozliczeń za odprowadzanie ścieków wg jednostki pomiarowej m2 powierzchni zanieczyszczonej, jak tylko wg jednostki objętości m3. Dopuszczenie takiej możliwości w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127 poz.886) było niezgodne z Konstytucją.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×